• Bergschenhoek: 010 - 20 41 500
  • Duiven: 0316 - 28 14 55
  • info@swart.nl

Beleidsverklaring kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu

Technisch Bureau Swart B.V. hanteert een Managementsysteem op basis van NEN-EN-ISO 9001 (versie 2015) en VCA* (versie 2008). Dit is omdat wij ons begeven in een markt waar opdrachtgevers op overzichtelijke wijze inzicht willen hebben hoe wij binnen het bedrijf functioneren met name met betrekking tot kwaliteitszorg, veiligheid, gezondheid en milieu. Tevens geeft het systeem een constante match ten aanzien van klanttevredenheid en is het goed compatibel met VCA* en EKH. Het leveren van hoogwaardige producten en diensten is het uitgangspunt van onze organisatie. De EKH-werkvoorschriften die wij bij de werkzaamheden volgen moeten ons daarbij ondersteunen. De marktbenadering vindt plaats vanuit onze vestiging te Bergschenhoek.

Kwaliteit

Het Managementsysteem verstevigt de samenwerkingsverbanden tussen afdelingen, maakt het geheel duidelijk en voor een ieder inzichtelijk. Het stimuleert de medewerkers om in klant/ leverancier verhoudingen te denken en te communiceren naar hun collega’s. Het stelt de medewerkers in de gelegenheid praktisch en direct toepasbare verbeteringen vast te leggen in procedures en/ of werkinstructies, zodat er waarborg ontstaat voor handhaving. Het uiteindelijke doel is dat producten worden gemaakt en diensten worden geleverd die voldoen aan de specificaties als overeengekomen tussen Technisch Bureau Swart B.V. en haar opdrachtgevers. Een jaarlijks klanttevredenheidonderzoek zal moeten aantonen of we voldoen aan de eisen die de markt aan ons stelt. De coördinator KVGM binnen het bedrijf geeft dit beleid, in opdracht van het management, verder vorm volgens NEN-EN-ISO 9001:2015 geformuleerde taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Veiligheid, gezondheid en milieu

Het voorkomen van gezondheidsproblemen, persoonlijk lichamelijk letsel en (milieu-)schade is van levensbelang voor de continuïteit van onze onderneming. De organisatie en dienstverlening van Technisch Bureau Swart B.V. is op een dusdanige wijze ingericht dat veiligheid, gezondheid en welzijn van de werknemers, onderaannemers, bezoekers en klanten is gewaarborgd en dat zij niet worden blootgesteld aan onaanvaardbare risico's. Risico Inventarisatie & Evaluatie en het voldoen aan de eisen van VCA*, dragen bij de risico ’s tot een minimum te beperken. De directie zal er voor zorgen dat voldaan wordt aan de van toepassing zijnde wettelijke voorschriften, alsmede aan alle vergunningsvoorwaarden en eisen van opdrachtgevers.

Directieverantwoordelijkheid

Binnen Technisch Bureau Swart B.V. weet ieder zich gebonden aan de regels met betrekking tot kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu. Deze regels zijn overzichtelijk vastgelegd in procedures en/of werkinstructies. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van betrokkenen zijn eenduidig vastgelegd. Het aanbod van doelgerichte training en opleiding zal hen in de gelegenheid stellen hun vaardigheid hierin verder te vergroten. De directie zal zich regelmatig door interne- en externe deskundigen laten informeren omtrent de doeltreffendheid van geldende regels, voorschriften en procedures. De directie waarborgt door middel van aanwijzingen dat de keurmeesters de uitvoering van de keuring onafhankelijk van commerciële activiteiten kunnen uitvoeren opdat de keurmeesters zich onafhankelijk kunnen opstellen ten opzichte van de opdrachtgevers. Minimaal jaarlijks worden er doelstellingen geformuleerd en verbeteringsprojecten gedefinieerd, zodat een continue verbetering op het gebied van KVGM kan worden gerealiseerd. Periodiek wordt de status van doelstellingen tijdens het managementoverleg besproken en bijgestuurd.

Deze beleidsverklaring wordt in- en extern gepubliceerd en ten minste eenmaal per drie jaar door de directie geëvalueerd.

P.H.A. Houdijk, Directeur
Bergschenhoek, d.d. 24-11-2017